Košarica
0,00
Košarica
0,00

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »MEGA PAKET ZDRAVJA«

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizator nagradnih iger je Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce.
(v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki
Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri
predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
(3) K nagradni igri lahko pristopijo vsi, ki na spletni strani https://dobramisel.si/dobramalica/ pravilno odgovorijo, izpolnijo osebne podatke (Ime, priimek in elektronski naslov) ter potrdijo splošne pogoje sodelovanja.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
strošek dostopa do interneta;
strošek prenosa podatkov z interneta
(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali
njihovi ožji družinski člani.
(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi in sodeluje le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na spletnem mestu https://dobramisel.si/dobramalica/:
– Odgovori na nagradno vprašanje;
– Izpolni svoje osebne podatke;
– Sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka nagradne igre je 15.05.2021. Datum zaključka nagradne igre je 19.05.2021. Nagrajenec bo znan in obveščen najkasneje do 27.05.2021.
(2) Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema le-te obveščen po elektronski pošti.
(3) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje
sodelovanja v nagradni igri.
(4) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje
pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil
komu drugemu ali ne.
(6) Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe
oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do
nadomestila oz. plačila.

NAGRADA
5. člen
(1) V nagradni igri bo podeljena ena nagrada, ki je predstavljena v sami nagradni igri.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje
osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
Nagrado bo izžrebal organizator po zaključku nagradne igre. Žrebanje ni javno in poteka digitalno.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob
pristopu k nagradni igri.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja
organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani in družbenih omrežjih organizatorja.
(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v
dogovorjenem roku obvesti organizator.
(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine
v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo
dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje
osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi
pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema
nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame,
izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje
staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena,
najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne
nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal
skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o
varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev
ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot za potrebe uspešne
celostne izvedbe nagradne igre ter namene mesečnega obveščanja.
(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do
katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za
morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani
udeležencev nagradne igre.
(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da
do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in
obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih
pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja
o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom
v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z
dostavo nagrade);
(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na
podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(8) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja
brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske
številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena
hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila
Facebook/Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema
odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z
objavami na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram strani.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na trgovina@dobramisel.si.
Lesce, 15.05.2021